Infrastrukturen in Dänemark


Übersicht Datenbank - Norwegen - Schweden - Finnland - Dänemark

Infrastrukturen in Dänemark - Infrastruktur- Index# Name Ort Gemeinde deutsch norsk
1 Mautstrecke E 20 Store Bælt Bron false false
2 Mautstrecke E 20 Øresundforbindelsen false false

,Mautstrecke E 20 Store Bælt Bron,Mautstrecke E 20 Øresundforbindelsen